Disclaimer

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van cannabiszaden is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met cannabiszaden duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!
Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van cannabiszaden vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend om navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

De producent en de verkoper accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze zadensouvenirs door derden. Kera Seeds wenst niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Kera Seeds aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid. We zullen weigeren om cannabiszaden te leveren aan iedereen van wie we reden hebben om te geloven dat zij deze waarschijnlijk zullen ontkiemen en gebruiken voor de kweek van cannabis in landen waarin dit niet is toegestaan, zoals de Verenigde Staten van Amerika, Australië«, Luxemburg, Noorwegen en gedeelten van Australië«. Informatie op deze website is slechts voor wetenschappelijke en/of educatieve referenties. Gebruik van deze informatie is verboden in landen waar het kweken van cannabis illegaal is.

De prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en zijn onderhevig aan verandering.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Welkom op de website van Keraseeds.com. Sinds 1 maart 2015 is de nieuwe Opiumwet Artikel 11a van kracht. Kort gezegd houdt dit in dat personen en bedrijven strafbaar zijn die voorbereidingshandelingen treffen voor illegale hennepteelt. Deze strafbaarstelling beperkt zich tot hennepteelt die een beroeps- of bedrijfsmatig karakter heeft of grootschalig is. Onder voorbereidingshandelingen vallen o.a. de verkoop en aflevering van producten waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat deze gebruikt gaan worden voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Indien Keraseeds.com vermoedt dat uw aankopen uit onze webshop gebruikt zullen worden voor beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt, zullen wij de aankoop moeten weigeren. Bij uw aankoop verklaart u dan ook dat u met de producten die u aanschaft niet de intentie heeft tot het plegen van in artikel 11, derde en vijfde lid uit de Opiumwet, strafbaar gestelde feiten. 

Ondergetekende verklaart hierbij dat ,de artikelen die  hij/ zij bij Keraseeds.com koopt, hij/zij niet de intentie heeft tot het plegen van artkel 11, 3e en 5de lid uit de opiumwet de strafbaar gesteld feiten.